استابلایزر پنیر

این استابلایزر ترکیبی از پروتئین های شیر، میسل های کازئین، آنزیم و ترکیبات هیدرو کلوئید محلول و نامحلول می باشد که با خاصیت جذب آب بسیار زیاد باعث افزایش راندمان و نیز بخاطر ترکیبات موجود مانع از خشک شدن پنیر و جلوگیری از تکه تکه شدن پنیر در زمان برش می شود این ترکیب باعث افزایش برش پذیری و کیفیت محصول می شود.