استابلایزر دوغ پاکت ۲۰ kg

آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

تذكر 1 : لازم است قبل از درج باركد بر روي بسته بندي محصولات از صحت تصوير باركد و كيفيت لازم اطمينان حاصل شود.

تذكر 2 : بر روي بسته بندي محصولات طبق دستورالعمل مركز صرفاً از يك باركد استفاده شود.

.قابل دسترس باشد www.irancode.ir فوق تا زماني معتبر است كه از طريق پرتال اطلاع رساني ملي كالا GS1 تذكر 3 : كدهاي ملي و

.تذكر 4 : براي اقلام وارداتي ، راهنماي استفاده از ايرانكد در سيستم ثبت سفارش را مطالعه و مطابق آن عمل نماييد

تذكر 5 : براي اقلام وارداتي و مشمول استاندارد ، اطلاعيه مهم سيستم ثبت سفارش را مطالعه و مطابق آن عمل نماييد.