استابلایزر ماست همزده

انواع مختلف ماست توسط خصوصیات ساختاری متفاوت آنها مشخص می شوند .در ماست هم زده ژل تشکیل شده شکسته می شود ، سرد  و  بسته بندی می شود . بعد از بسته بندی ویسکوزیته ماست افزایش می یابد و ماست بافت سخت و شکننده ای پیدا می کند .