استابلایزر کشک مایع

استابلایزر کشک مایع بلیتسا به نحوی طراحی شده است که با استفاده از این استابلایزر می توان کشک مایع را به روش های مختلفی تولید و فیلتر نمود. استابلایزر باعث ایجاد قوام مناسب و منسجم در کشک مایع شده و احساس دهانی بسیار مناسبی را برای مصرف کننده ایجاد مینماید. استفاده از این استابلایزر هیچ گونه آب اندازی در محصول نهایی ایجاد نمیکند و در طول مدت نگهدای، توزیع و مصرف، بافت کشک مایع یکنواخت باقی خواهد ماند.